دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31891 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی مرد 78
31891 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن 78
31892 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی مرد 70 (پذیریش در نیمسال دوم)
31892 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن 70 (پذیریش در نیمسال دوم)
31893 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی مرد 50
31893 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن 50
31894 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی مرد 35
31894 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی زن 35
31895 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 17
31895 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 17
31896 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی زن / مرد 25
31897 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 50
31897 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 50
31898 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 52 (پذیریش در نیمسال دوم)
31898 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 52 (پذیریش در نیمسال دوم)
31899 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل مرد 14
31899 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن 14
31900 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
31900 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
31901 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان ساخت پروتزهای دندانی زن / مرد 15
31902 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن 8
31902 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی مرد 8
31903 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی مرد 30
31903 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن 30
31904 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن 19
31904 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه مرد 19
31905 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 19
31906 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی مرد 21
31906 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن 21
31907 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن 15
31907 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی مرد 15
31908 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 30
31909 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن / مرد 13
31910 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 14
31911 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 20
31911 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 20
31912 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
31913 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری مرد 16
31913 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن 16
35841 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 20
36066 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36067 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان گلپایگان
36068 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان چادگان
36069 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان میمه
36070 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان اردستان
36071 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خوانسار
36072 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان دهاقان
36077 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36078 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خورو بیابانک
36079 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان داران
36080 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
36081 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان بویین و میاندشت
36082 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان گلپایگان
36083 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خوانسار
36084 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
36085 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان اردستان
36086 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نطنز - بادرود
36087 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
36088 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36089 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خوانسار
36090 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان گلپایگان
36091 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36092 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدن
36093 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
36094 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان داران
36095 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
36096 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36097 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نطنز
36098 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان چادگان
36099 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان گلپایگان
36100 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خوانسار
36101 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
36102 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان چادگان
36103 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36104 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان اردستان
36105 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
36106 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان دهاقان
36107 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خوانسار
36108 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در بیمارستان سیدالشهداء شهرستان سمیرم
36109 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در بیمارستان شهید رجایی شهرستان داران
36110 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در بیمارستان فاطمیه شهرستان خوانسار
36111 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
36112 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36113 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان داران
36114 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
36115 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36116 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان گلپایگان
36117 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36118 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
36119 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خور و بیابانک
36120 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نطنز
36121 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
36122 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدونشهر
36123 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان فریدن
36124 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان نایین
36125 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان خور و بیابانک
36126 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان اردستان
36127 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در بیمارستان سیدالشهداء شهرستان سمیرم
37748 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
31914 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن / مرد 46 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31915 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن / مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31916 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31917 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31918 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31918 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31919 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31919 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31920 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31921 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31922 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31923 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31924 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31925 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31926 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31927 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31928 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31929 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
31930 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
35881 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه