دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی همدان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32869 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی مرد 32 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32869 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن 32 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32870 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی مرد 78 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32870 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن 78 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32871 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی مرد 37 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32871 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن 37 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32872 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی مرد 22 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32872 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن 22 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32873 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32873 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32874 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32875 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32876 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32876 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 40 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32877 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32877 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32878 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی اتاق عمل مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32878 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی اتاق عمل زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32879 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32879 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی زن 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32880 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32880 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی مرد 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32881 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32881 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32882 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم تغذیه مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32882 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم تغذیه زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32883 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32884 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی مرد 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32884 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی زن 18 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32885 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32885 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی زن 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32886 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32887 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی زن / مرد 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32888 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 17 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32889 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32890 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32891 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32891 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
35871 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
36662 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تویسرکان
36663 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نهاوند
36664 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان رزن
36665 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فامنین
36666 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کبودرآهنگ
36667 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نهاوند
36668 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کبوتراهنگ
36669 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان تویسرکان
37754 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - عدم تعهد در ارایه خوابگاه
37756 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32896 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 15 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32897 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن / مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32898 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن / مرد 16 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32899 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن / مرد 10 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32900 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32901 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32902 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32903 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 17 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32903 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 17 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32904 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32904 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32905 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32906 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 7 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32907 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32908 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 15 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32909 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 2 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32910 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی زن / مرد 7 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32911 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32912 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32913 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32914 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 2 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32915 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 3 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32916 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32917 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری زن / مرد 3 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
35893 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس