دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی - تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31666 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی زن / مرد 30
31667 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31668 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی دریا زن / مرد 20
31669 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 22
31670 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31671 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 22
31672 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی زن / مرد 22
35511 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 23
35512 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 9
35513 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 17
35514 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 24
35515 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 24
35516 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی مرد 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35516 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35517 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35518 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 9
35519 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35520 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 9