دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه مازندران - بابلسر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31763 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 25
31764 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31765 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی زن / مرد 25
31766 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی زن / مرد 25
31767 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 25
31768 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 15
31769 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی زن / مرد 15
35715 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد زن / مرد 30
35716 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 12
35717 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن / مرد 9
35718 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن / مرد 24
35719 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 24
35720 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35720 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی مرد 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35721 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 9
35722 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن / مرد 14
35723 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن / مرد 14
35724 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد زن / مرد 12
35725 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 12
35726 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن / مرد 6
35727 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن / مرد 24
35728 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 24
35729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 6
35731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن / مرد 14
35732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن / مرد 14
37446 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37687 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37688 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر