دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی ساوه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33008 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی بهداشت عمومی زن / مرد 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33009 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری زن 30 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33009 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری مرد 30 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33010 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33010 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33011 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 27 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33012 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33013 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری مرد 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33013 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری زن 15 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33014 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) مشارکتی-محدودیت در پذیرش شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - خوابگاه
35876 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33015 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری زن 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33015 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری مرد 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33016 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33017 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری زن / مرد 5 خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش
33018 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مشارکتی-محدودیت در پذیرش شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - خوابگاه
35892 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی-محدودیت در پذیرش