دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه شهید چمران - اهواز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31673 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
31674 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
31675 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31676 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31677 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی زن / مرد 25
35521 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد زن / مرد 21
35522 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 12
35523 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 18
35524 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 24
35525 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35526 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 9
35527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن 14 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی مرد 14 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35528 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
37447 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه شهید چمران - اهواز
37448 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37449 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37452 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاه پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37453 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37642 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37644 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37645 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37646 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37649 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه شهید چمران - اهواز
37651 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37652 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37653 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز