دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایلام

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31979 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی مرد 57
31979 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن 57
31980 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی مرد 14
31980 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی زن 14
31981 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی زن / مرد 20
31982 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن / مرد 20
31983 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31983 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری زن 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31984 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام تکنولوژی اتاق عمل مرد 17
31984 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام تکنولوژی اتاق عمل زن 17
31985 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی زن 20
31985 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی مرد 20
31986 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31987 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی زن 25 ممنوعیت نقل و انتقال
31988 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
31989 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری مرد 20
31989 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری زن 20
35845 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
36128 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبدانان
36129 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن / مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهران
36130 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن / مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهلران
36131 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیروان
36132 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایوان
36133 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چرداول
36140 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بدره
36141 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهران
36142 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چرداول
36143 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبدانان
31990 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن / مرد 20
31991 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31991 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31992 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
31993 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
31994 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری زن / مرد 5