دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بم

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32026 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32026 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32027 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی زن / مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال
32028 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری زن 35 ممنوعیت نقل و انتقال
32028 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری مرد 35 ممنوعیت نقل و انتقال
32029 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32029 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32030 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32030 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی زن 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32031 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی زن 14 ممنوعیت نقل و انتقال
32032 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32032 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32033 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32034 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
35846 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 13 ممنوعیت نقل و انتقال
36522 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بم
36523 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگان
36524 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیر
36525 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرج
32035 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن / مرد 10 ممنوعیت نقل و انتقال