دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32383 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی مرد 37
32383 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن 37
32384 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی مرد 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32384 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32385 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی مرد 15
32385 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن 15
32386 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری زن 40
32386 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری مرد 40
32387 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32387 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی زن 20
32388 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی مرد 20
32388 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی زن 20
32389 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی مرد 15
32389 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی زن 15
32390 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان گفتار درمانی زن / مرد 12
36332 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی داور آباد شهرستان آرادان
36333 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید چراغیان دامغان
36334 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت رقیه سمنان
36335 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز خدمات جامع سلامت شهری هفده شهریور شهرستان سمنان
36336 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درمرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره 3 شهرستان گرمسار
37766 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
37768 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
32391 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن / مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32392 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن / مرد 6