دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه کردستان - سنندج

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31743 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 50
31744 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری زن / مرد 45
31745 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 35
31746 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
35654 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد زن / مرد 12
35655 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 10
35656 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن / مرد 12
35657 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی کاربردی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35658 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی مرد 14 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35658 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن 14 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35659 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فقه شافعی زن / مرد 12 ویژه اهل سنت
35660 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گردشگری زن / مرد 12
35661 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35662 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
37194 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37195 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37196 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37197 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه کردستان - سنندج
37677 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج