دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه مراغه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31776 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 45
31777 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن / مرد 45
31778 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31779 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 45
31780 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31781 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن / مرد 5
31782 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 10
31783 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 5
35747 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 12
35748 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم)
35749 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 9 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35750 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 9 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35751 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 2
35752 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
37422 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37423 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37429 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37431 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37627 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37630 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه مراغه