دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه یزد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31789 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31790 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد زیست فناوری زن / مرد 40
31791 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20
35802 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد زن / مرد 11
35803 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری زن / مرد 12
35804 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی زن / مرد 14
35805 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی کاربردی زن / مرد 36
35806 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی محض زن / مرد 36
35807 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 11
35808 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35808 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35809 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد گردشگری زن / مرد 11
35810 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35811 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی زن / مرد 11
35812 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن / مرد 11
37191 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه یزد