دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه تبریز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33644 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 24
33645 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ زن / مرد 30
33646 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی زن / مرد 25
33647 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا زن / مرد 100
33648 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 24
33649 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات ترکی آذری زن / مرد 24
33650 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33651 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 48
33652 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی زن / مرد 21
33653 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 24
33654 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن / مرد 27
33655 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 24
33656 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 16
33657 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ زن / مرد 20
33658 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی زن / مرد 17
33659 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا زن / مرد 40
33660 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 16
33661 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 20
33662 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 32
33663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی زن / مرد 14
33664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 16
33665 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن / مرد 18
33666 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 16
35348 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 29
35350 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 14
35353 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 18
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 14 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 14 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35355 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 18
35356 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 19
35358 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 9
35361 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 12
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 8 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 8 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35363 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 12
37131 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37482 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37483 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37484 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37487 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات ترکی آذری زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37488 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37490 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37492 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37493 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37494 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن / مرد 1 دانشگاه تبریز