دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33724 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ زن / مرد 40
33725 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی زن / مرد 40
33726 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جغرافیا زن / مرد 60
33727 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33728 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33729 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تربیتی زن / مرد 45
33730 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33731 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 30
33732 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 35
33733 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مددکاری اجتماعی زن / مرد 40
33734 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره زن / مرد 30
33735 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ زن / مرد 30
33736 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی زن / مرد 30
33737 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جغرافیا زن / مرد 20
33738 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تربیتی زن / مرد 15
33739 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 10
33740 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مددکاری اجتماعی زن / مرد 30
33741 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره زن / مرد 10
35395 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 24
35398 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 26
35399 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35400 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 8
35401 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 8
35402 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها