دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه رازی - کرمانشاه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33746 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی زن / مرد 40
33747 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن / مرد 70
33748 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن / مرد 70
33749 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40
33750 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33751 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن / مرد 50
33752 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33753 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 35
33754 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن / مرد 40
33755 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره زن / مرد 40
33756 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن / مرد 20
33757 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 35
35417 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد زن / مرد 60
35418 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام زن / مرد 18
35419 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 42
35420 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 24
35423 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 24
35424 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن / مرد 42 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35425 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 18
35426 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 18
37132 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37198 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37199 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37199 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37537 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی زن / مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37538 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37539 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37540 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن / مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37541 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37542 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37543 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37673 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 5 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37674 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37676 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه