دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و استان زنجان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30237 متمرکز روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان زنجان دکترای پیوسته فیزیک زن / مرد 20
30391 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار زن / مرد 45
30392 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 50
30393 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم کامپیوتر زن / مرد 40
30394 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30395 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک زن / مرد 80
30396 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق زن / مرد 110
30397 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی زن / مرد 40
30398 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی صنایع زن / مرد 40
30399 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران زن / مرد 40
30400 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 80
30401 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معدن زن / مرد 80
30402 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری زن / مرد 40
30403 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مکانیک زن / مرد 80
30404 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
30405 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 40
30406 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم کامپیوتر زن / مرد 5
30407 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30408 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30409 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30410 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
30411 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35429 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 4
35430 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 4
35431 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 4
35432 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
35433 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن / مرد 10
35434 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی مرد 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35434 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35435 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35436 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
35437 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 1
35438 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 1
35439 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 1
35440 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم)
35441 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن / مرد 2
35442 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35442 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی مرد 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35443 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35444 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم)
35854 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
37632 مناطق محروم روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه زنجان
46959 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ابهر محل خدمت ابهر
46960 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی بخشهای افشار و بزینه رود شهرستان خدابنده محل خدمت افشار
46961 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماهنشان و ایجرود محل خدمت انگوران
46963 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی بخشهای افشار و بزینه رود شهرستان خدابنده محل خدمت بزینه رود
46965 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان زنجان محل خدمت زنجان .ناحیه 1
46966 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان زنجان محل خدمت زنجان .ناحیه 2
46967 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان زنجان محل خدمت زنجانرود
46968 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده بخشهای مرکزی و سجاس رود محل خدمت سجاسرود
46969 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرمدره و سلطانیه محل خدمت سلطانیه
46971 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماهنشان و ایجرود محل خدمت ماه نشان
46974 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان زنجان محل خدمت زنجانرود
46976 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرمدره و سلطانیه محل خدمت سلطانیه
46979 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ابهر محل خدمت ابهر
46980 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی بخشهای افشار و بزینه رود شهرستان خدابنده محل خدمت افشار
46983 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی بخشهای افشار و بزینه رود شهرستان خدابنده محل خدمت بزینه رود
38737 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 5