دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی آبادان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32960 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی مرد 39 (پذیریش در نیمسال دوم)
32960 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن 39 (پذیریش در نیمسال دوم)
32961 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان بهداشت عمومی زن / مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32962 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 41 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32962 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 41 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32963 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32963 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32964 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32964 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32965 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم)
32966 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32967 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32968 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری زن 22 (پذیریش در نیمسال دوم)
32968 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری مرد 22 (پذیریش در نیمسال دوم)
32969 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32969 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35874 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم)
36279 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبادان
36279 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبادان
36280 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خرمشهر
36280 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خرمشهر
36281 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شادگان
36281 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شادگان
36282 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اروندکنار
36282 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اروندکنار
36302 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شادگان
36302 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شادگان
36303 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اروندکنار
36303 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اروندکنار
36304 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبادان
36304 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبادان
36305 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمشهر
36305 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمشهر
32970 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32971 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن 10
32971 متمرکز دیگر دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری مرد 10