دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه شیراز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31680 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی مرد 50
31680 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن 50
31681 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی زن / مرد 35
31682 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31683 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31684 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31685 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20
31686 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاه پزشکی زن / مرد 20
31687 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن 16
31687 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی مرد 16
35534 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد زن 10
35534 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد مرد 10
35535 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35536 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری زن / مرد 9
35537 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی زن / مرد 8
35538 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض زن / مرد 20
35539 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 9
35540 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35540 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35541 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری مرد 9
35541 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری زن 9
35542 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
35543 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی زن / مرد 8
35544 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس هتلداری زن 6
35544 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس هتلداری مرد 6
37099 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی مرد 2 دانشگاه شیراز
37100 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن 2 دانشگاه شیراز
37100 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی مرد 2 دانشگاه شیراز
37107 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37108 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37109 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37114 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37204 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه شیراز
37205 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه شیراز
37206 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس هتلداری زن / مرد 1 دانشگاه شیراز
37209 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه شیراز