دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31932 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی مرد 50 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31932 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن 50 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31933 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31933 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن 50 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی زن 28 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی مرد 28 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31935 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31935 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31936 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی زن / مرد 25 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری مرد 35 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری زن 35 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31941 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) مشارکتی (ظرفیت محدود) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - خوابگاه
31941 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) مشارکتی (ظرفیت محدود) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - خوابگاه
31942 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 30 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
35842 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31944 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن / مرد 10 بدون خوابگاه
31945 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31946 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی زن / مرد 12 بدون خوابگاه
31947 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31948 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی زن / مرد 5 بدون خوابگاه
31949 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 بدون خوابگاه
31950 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی زن / مرد 3 بدون خوابگاه
31951 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 بدون خوابگاه
31952 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری زن / مرد 3 بدون خوابگاه
35883 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 بدون خوابگاه