دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32541 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی مرد 70
32541 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن 70
32542 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی مرد 20
32542 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی زن 20
32543 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی زن / مرد 15
32544 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 37
32544 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 37
32545 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32545 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32546 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32546 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32547 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی مرد 18
32547 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی زن 18
32548 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32548 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32549 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 20
32550 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 25
32550 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 25
32551 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32552 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری مرد 17
32552 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری زن 17
35860 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
36493 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق محروم شهرستان آوج
36494 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق محروم شهرستان بویین زهرا
36495 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق محروم شهرستان تاکستان
36496 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق محروم شهرستان قزوین ( منطقه الموت و طارم)
32553 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن / مرد 25
32554 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی زن / مرد 5
32555 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی زن / مرد 5
32556 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 15
32556 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 15
32557 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32557 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32558 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 7
32559 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32560 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 5
32561 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری زن / مرد 8
35889 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 2