دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان قزوین

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35343 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 9
35344 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 9
35345 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض زن / مرد 24
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35347 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 9
32541 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی مرد 70
32541 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن 70
32542 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی مرد 20
32542 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی زن 20
32543 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی زن / مرد 15
32544 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 37
32544 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 37
32545 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32545 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32546 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32546 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32547 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی مرد 18
32547 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی زن 18
32548 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32548 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32549 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 20
32550 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 25
32550 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 25
32551 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32552 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری مرد 17
32552 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری زن 17
35860 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
36493 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق محروم شهرستان آوج
36494 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق محروم شهرستان بویین زهرا
36495 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق محروم شهرستان تاکستان
36496 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق محروم شهرستان قزوین ( منطقه الموت و طارم)
47335 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت اسفرورین
47336 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان البرز محل خدمت البرز
47337 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آبیک محل خدمت آبیک
47338 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت بوئین زهرا
47339 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت تاکستان
47340 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت خرمدشت
47341 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت شال
47342 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت ضیاءآباد
47343 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت طارم سفلی
47344 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه 1
47345 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت اسفرورین
47346 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان البرز محل خدمت البرز
47347 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آبیک محل خدمت آبیک
47348 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آوج محل خدمت آوج
47349 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت بوئین زهرا
47350 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت تاکستان
47351 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت خرمدشت
47352 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت رودبارالموت
47353 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت رودبارشهرستان
47354 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت شال
47355 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت ضیاءآباد
47356 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت طارم سفلی
47357 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه 1
47358 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه 2
38069 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 60
38070 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین زیست فناوری زن / مرد 60
38071 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
38072 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین میکروبیولوژی زن / مرد 60
38314 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 18
38315 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 18
38316 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت مالی زن / مرد 18
38317 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
38318 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 18
38321 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 18
38322 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 18
38323 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38324 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38325 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 18
38326 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38319 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین حسابداری زن / مرد 18
38320 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مدیریت مالی زن / مرد 18
38327 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین روانشناسی زن / مرد 18
38482 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
38745 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 15
38746 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 18
32553 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن / مرد 25
32554 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی زن / مرد 5
32555 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی زن / مرد 5
32556 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 15
32556 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 15
32557 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32557 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32558 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 7
32559 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32560 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 5
32561 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری زن / مرد 8
35889 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 2