دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی قم

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32562 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی مرد 25
32562 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن 25
32563 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32563 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32564 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی مرد 20
32564 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی زن 20
32565 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی زن / مرد 25
32566 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32566 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32567 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32567 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32568 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی مرد 20
32568 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن 20
32569 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32569 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32570 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی زن 20
32571 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32572 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری مرد 20
32572 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن 20
35861 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
32573 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن / مرد 5
32574 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32575 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی زن / مرد 5
32576 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32576 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32577 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5
32578 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4
32579 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی زن 5
32580 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن / مرد 3