دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32732 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی مرد 32 تحصیل دانشکده دندانپزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32732 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی زن 32 تحصیل دانشکده دندانپزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32733 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی مرد 45 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32733 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن 45 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32734 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32734 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن 45 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32735 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی زن 15 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32735 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی مرد 15 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32737 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 40 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32737 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 40 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32738 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32738 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32739 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم تعهد
32739 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم تعهد
32740 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی زن 15 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32750 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی مرد 27 تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32750 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن 27 تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32752 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن / مرد 18 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32753 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 21 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
35867 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 13 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
37751 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده داروسازی) - عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
37767 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده داروسازی) - عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32736 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی زن / مرد 3 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32741 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 10 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32741 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 10 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32742 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32742 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32743 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی زن 3 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32751 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 8 تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32754 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن / مرد 2 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32755 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 4 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
35890 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل