دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان گیلان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32732 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی مرد 32 تحصیل دانشکده دندانپزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32732 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی زن 32 تحصیل دانشکده دندانپزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32733 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی مرد 45 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32733 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن 45 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32734 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32734 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن 45 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32735 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی زن 15 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32735 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی مرد 15 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32737 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 40 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32737 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 40 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32738 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32738 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32739 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم تعهد
32739 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم تعهد
32740 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی زن 15 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32750 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی مرد 27 تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32750 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن 27 تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32752 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن / مرد 18 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32753 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 21 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
35867 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 13 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32744 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری زن 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32744 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32745 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان مامایی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32724 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی اتاق عمل مرد 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32724 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی اتاق عمل زن 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32725 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32725 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32726 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی مرد 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32726 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی زن 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32727 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32727 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
31750 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری زن / مرد 35
31751 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 35
31752 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31753 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31754 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31755 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31756 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31757 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاه پزشکی زن / مرد 20
35681 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد زن / مرد 11
35682 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35683 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن / مرد 12
35684 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 12
35685 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن / مرد 36
35686 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض زن / مرد 36
35687 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35687 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35688 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گردشگری زن / مرد 11
35689 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35690 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن / مرد 12
35691 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد زن / مرد 11
35692 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35693 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن / مرد 12
35694 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 12
35695 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35696 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض زن / مرد 8
35697 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35697 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35698 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گردشگری زن / مرد 11
35699 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35700 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن / مرد 12
37751 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده داروسازی) - عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
37767 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده داروسازی) - عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
47691 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت اتاق ور
47692 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت املش
47693 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت آستارا
47694 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت آستانه اشرفیه
47695 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت بندرانزلی
47696 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت تالش
47697 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت چابکسر
47698 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت حویق
47699 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رودسر
47700 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت سنگر
47701 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت سیاهکل
47702 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت شفت
47703 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت صومعه سرا
47704 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت عمارلو
47705 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت فومن
47706 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت کلاچای
47707 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت لنگرود
47708 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت ماسال وشاندرمن
47709 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان
47710 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت دیلمان
47711 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رحیم آباد
47712 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت .ناحیه 1
47713 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت .ناحیه 2
47714 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت رضوانشهر
47715 تربیت معلم روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رودبار
46075 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش کودکان استثنایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت اردبیل ناحیه 1
47368 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش کودکان استثنایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت بوئین زهرا
47369 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش کودکان استثنایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت تاکستان
47716 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت لنگرود
47717 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت ماسال وشاندرمن
47718 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان
47719 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت فومن
47720 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت سنگر
47721 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت سیاهکل
47722 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت شفت
47723 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت صومعه سرا
47724 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت حویق
47725 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت تالش
47726 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت بندرانزلی
47727 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت آستارا
47728 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت .ناحیه 1
47729 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت .ناحیه 2
47730 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت رضوانشهر
47731 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رودبار
47754 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش کودکان استثنایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان
47755 تربیت معلم روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش کودکان استثنایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت .ناحیه 2
38328 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 18
38329 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 18
38330 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 18
38487 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
38488 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 10
38757 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان حسابداری زن / مرد 15
38758 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
38759 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت دولتی زن / مرد 15
38760 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی زن / مرد 15
32736 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی زن / مرد 3 تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32741 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 10 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32741 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 10 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32742 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32742 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32743 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی زن 3 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32751 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 8 تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32754 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن / مرد 2 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32755 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 4 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
35890 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3 تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32746 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری زن 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32746 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32747 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان مامایی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32728 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32729 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32730 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32731 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32748 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان پزشکی زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
32749 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان دندانپزشکی زن / مرد 14 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران