دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه گیلان - رشت

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31750 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری زن / مرد 35
31751 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 35
31752 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31753 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31754 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31755 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31756 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31757 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاه پزشکی زن / مرد 20
35681 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد زن / مرد 11
35682 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35683 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن / مرد 12
35684 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 12
35685 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن / مرد 36
35686 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض زن / مرد 36
35687 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35687 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35688 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گردشگری زن / مرد 11
35689 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35690 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن / مرد 12
35691 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد زن / مرد 11
35692 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35693 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن / مرد 12
35694 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 12
35695 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35696 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض زن / مرد 8
35697 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35697 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35698 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گردشگری زن / مرد 11
35699 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35700 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن / مرد 12