دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه مازندران - بابلسر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34042 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ زن / مرد 40
34043 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی زن / مرد 20
34044 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا زن / مرد 40
34045 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق زن / مرد 30
34046 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی زن / مرد 30
34047 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
34048 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی زن / مرد 35
34049 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی زن / مرد 40
34050 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث زن / مرد 25
34051 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 25
34052 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 25
34053 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی زن / مرد 20
34054 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ زن / مرد 20
34055 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی زن / مرد 15
34056 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا زن / مرد 30
34057 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق زن / مرد 30
34058 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی زن / مرد 20
34059 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
34060 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی زن / مرد 35
34061 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی زن / مرد 40
34062 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 15
34063 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 15
34064 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی زن / مرد 15
35715 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد زن / مرد 60
35716 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 24
35717 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن / مرد 18
35720 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن 28 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35720 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی مرد 28 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35721 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 18
35722 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن / مرد 26
35723 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن / مرد 26
35724 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد زن / مرد 24
35725 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 24
35726 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن / مرد 12
35729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی مرد 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 12
35731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن / مرد 26
35732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن / مرد 26
37544 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37550 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37688 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر