دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه مازندران - بابلسر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31102 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار زن / مرد 40
31103 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 50
31104 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر زن / مرد 40
31105 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک زن / مرد 90
31106 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق زن / مرد 35
31107 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی زن / مرد 15
31108 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 35
31109 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران زن / مرد 35
31110 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
31111 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری زن / مرد 15
31112 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک زن / مرد 35
31113 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر زن / مرد 20
31114 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق زن / مرد 15
31115 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی زن / مرد 10
31116 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی زن / مرد 15
31117 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران زن / مرد 15
31118 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15
31119 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری زن / مرد 10
31120 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک زن / مرد 15
35715 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد زن / مرد 10
35716 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 4
35717 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن / مرد 3
35718 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن / مرد 6
35719 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 6
35720 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35720 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35721 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 3
35722 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35723 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
35724 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد زن / مرد 4
35725 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 4
35726 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن / مرد 2
35727 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن / مرد 6
35728 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 6
35729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 2
35731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
37385 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر