دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و نوع دوره پیام نور

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
38601 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 5
38602 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 2
38603 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن / مرد 5
38604 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 5
38605 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 8
38606 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 8
38607 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دولتی زن / مرد 5
38608 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38609 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد زن / مرد 5
38610 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 5
38611 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن / مرد 5
38612 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38613 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی زن / مرد 5
38614 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38615 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حسابداری زن / مرد 5
38616 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی زن / مرد 5
38617 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38618 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 5
38619 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 8
38620 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38621 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت دولتی زن / مرد 5
38622 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38623 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38624 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان روانشناسی زن / مرد 6
38625 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی زن / مرد 5
38626 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38628 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38629 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان روانشناسی زن / مرد 6
38630 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی زن / مرد 5
38631 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38632 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان روانشناسی زن / مرد 5
38627 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 5
38633 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد زن / مرد 4
38634 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری زن / مرد 5
38635 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی زن / مرد 6
38636 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی کاربردی زن / مرد 8
38637 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض زن / مرد 8
38638 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38639 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی زن / مرد 5
38640 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38641 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز حسابداری زن / مرد 5
38642 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز روانشناسی زن / مرد 5
38643 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38644 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت دولتی زن / مرد 5
38645 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38646 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حسابداری زن / مرد 5
38647 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز روانشناسی زن / مرد 5
38648 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38649 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز روانشناسی زن / مرد 5
38650 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حسابداری زن / مرد 5
38651 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز روانشناسی زن / مرد 5
38652 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38653 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی زن / مرد 6
38401 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری زن / مرد 50
38654 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد زن / مرد 4
38655 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی زن / مرد 2
38656 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی کاربردی زن / مرد 8
38657 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران اقتصاد زن / مرد 5
38658 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری زن / مرد 5
38659 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران گردشگری زن / مرد 5
38660 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38661 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38662 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38667 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حسابداری زن / مرد 5
38668 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی زن / مرد 5
38669 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38670 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حسابداری زن / مرد 5
38671 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران روانشناسی زن / مرد 6
38672 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38673 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران حسابداری زن / مرد 5
38674 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران روانشناسی زن / مرد 6
38675 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38676 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38677 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حسابداری زن / مرد 5
38678 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران روانشناسی زن / مرد 6
38679 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38680 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38681 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38682 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حسابداری زن / مرد 5
38683 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی زن / مرد 5
38684 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران شیمی کاربردی زن / مرد 8
38685 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38686 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38687 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38663 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران حسابداری زن / مرد 5
38664 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران روانشناسی زن / مرد 5
38665 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38666 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38688 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران حسابداری زن / مرد 5
38689 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران روانشناسی زن / مرد 5
38690 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران شیمی کاربردی زن / مرد 8
38691 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38692 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38693 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حسابداری زن / مرد 5
38694 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران روانشناسی زن / مرد 6
38695 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38696 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران اقتصاد زن / مرد 5
38697 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری زن / مرد 5
38698 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران روانشناسی زن / مرد 5
38699 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38700 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38701 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38702 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حسابداری زن / مرد 5
38703 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران روانشناسی زن / مرد 5
38704 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38705 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران روانشناسی زن / مرد 6
38706 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38707 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38708 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38709 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران حسابداری زن / مرد 5
38710 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حسابداری زن / مرد 5
38711 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران روانشناسی زن / مرد 6
38712 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38713 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38714 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران حسابداری زن / مرد 5
38715 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران روانشناسی زن / مرد 5
38716 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38717 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
38718 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38719 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 5
38720 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 5
38721 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 6
38722 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 8
38723 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38724 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن / مرد 5
38725 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38726 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 5
38727 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان روانشناسی زن / مرد 5
38728 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 5
38729 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 6
38730 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 8
38731 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 8
38732 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38733 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت دولتی زن / مرد 5
38734 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38735 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حسابداری زن / مرد 5
38736 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان روانشناسی زن / مرد 5
38737 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 5
38738 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن / مرد 5
38739 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری زن / مرد 6
38740 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی زن / مرد 5
38741 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی کاربردی زن / مرد 8
38742 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38743 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی زن / مرد 5
38744 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38745 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 5
38746 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 6
38747 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری زن / مرد 5
38748 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی زن / مرد 6
38749 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38756 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 5
38757 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان حسابداری زن / مرد 5
38758 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38759 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت دولتی زن / مرد 5
38760 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی زن / مرد 5
38761 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 5
38762 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 5
38763 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی حسابداری زن / مرد 5
38764 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی روانشناسی زن / مرد 5
38765 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان حسابداری زن / مرد 5
38766 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان روانشناسی زن / مرد 5
38767 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38768 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 5
38769 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری زن / مرد 5
38770 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی زن / مرد 5
38750 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی زن / مرد 5
38751 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 5
38752 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 5
38753 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 5
38754 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 6
38755 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازرگانی زن / مرد 5