دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32138 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 20
32139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 20
32139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 20
32140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32141 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32141 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32143 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت نقل و انتقالات
32143 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت نقل و انتقالات
32144 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20 محدودیت نقل و انتقالات
32145 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی زن 15 محدودیت نقل و انتقالات
32146 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32147 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری مرد 18
32147 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری زن 18
32148 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32149 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 9
32149 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 9
32150 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32150 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32151 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی زن 2
32152 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری زن / مرد 2