دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32700 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی مرد 50
32700 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی زن 50
32701 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 22
32702 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 25
32702 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 25
32703 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32703 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32704 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32704 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32705 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 17
32705 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن 17
32706 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 17
32706 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن 17
32707 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم تغذیه زن 15
32707 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم تغذیه مرد 15
32708 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی زن 13
32709 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32710 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری مرد 15
32710 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری زن 15
32711 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32711 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35866 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 12
32712 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 20
32713 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن / مرد 3
32714 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 5
32714 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 5
32715 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32715 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32716 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3
32717 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 3
32718 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32719 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم تغذیه زن / مرد 5
32720 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی زن 4
32721 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5
32722 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری زن / مرد 5
32723 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35887 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1