دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33560 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ادیان و عرفان زن 25
33561 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ زن 30
33562 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن 25
33563 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران جامعه شناسی زن 25
33564 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 40
33565 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات عربی زن 30
33566 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی زن 20
33567 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 40
33568 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 23
33569 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 25
33570 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 23
33571 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مشاوره زن 18
33572 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده زن 25
33573 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ادیان و عرفان زن 12
33574 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ زن 14
33575 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن 12
33576 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران جامعه شناسی زن 10
33577 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 20
33578 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی زن 10
33579 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 10
33580 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 12
33581 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 10
33582 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مشاوره زن 10
33583 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده زن 10
35292 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 24
35293 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 14
35294 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 11
35296 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 16
35297 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 17 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35298 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 14
35299 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 14 (پذیریش در نیمسال دوم)
35300 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 12
35301 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 6
35302 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 6
35305 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 7
35306 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 13
35307 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35308 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 6
35309 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 6 (پذیریش در نیمسال دوم)