دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33632 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ زن / مرد 30
33633 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 30
33634 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جامعه شناسی زن / مرد 30
33635 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق زن / مرد 30
33636 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی زن / مرد 30
33637 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33638 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن / مرد 30
33639 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث زن / مرد 30
33640 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 30
33641 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه زن / مرد 30
33642 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 30
33643 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی زن / مرد 30
35343 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 18
35344 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 18
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی مرد 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35347 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 18