دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه شهید چمران - اهواز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33857 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن / مرد 45
33858 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی زن / مرد 70
33859 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن / مرد 45
33860 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن / مرد 40
33861 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 45
33862 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 45
33863 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن / مرد 70
33864 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن / مرد 40
33865 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 50
33866 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 45
33867 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 45
33868 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان عربی زن / مرد 45
33869 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره زن / مرد 30
35521 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد زن / مرد 42
35522 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 24
35523 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 36
35526 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 18
35527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن 27 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی مرد 27 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35528 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 24
37509 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37510 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37511 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37512 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37513 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37514 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37515 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37516 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37517 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37518 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37519 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37520 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان عربی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37521 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37644 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37645 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37652 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37653 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز