دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه یزد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34143 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 35
34144 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ زن / مرد 35
34145 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی زن / مرد 35
34146 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد جغرافیا زن / مرد 45
34147 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد حقوق زن / مرد 70
34148 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
34149 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
34150 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم تربیتی زن / مرد 35
34151 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی زن / مرد 35
34152 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 35
34153 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی زن 36
34153 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی مرد 36
34154 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی زن / مرد 35
35802 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد زن / مرد 20
35803 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری زن / مرد 24
35804 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی زن / مرد 26
35807 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 20
35808 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی زن 22 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35808 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی مرد 22 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35809 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد گردشگری زن / مرد 20
35810 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی زن / مرد 20
35811 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی زن / مرد 20
35812 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن / مرد 20
37122 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی زن / مرد 2 دانشگاه یزد
37136 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 1 دانشگاه یزد
37138 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی زن / مرد 1 دانشگاه یزد
37139 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی زن / مرد 1 دانشگاه یزد
37181 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه یزد
37191 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه یزد