دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31121 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار زن / مرد 45
31122 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر زن / مرد 40
31123 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
31124 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق زن / مرد 60
31125 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی زن / مرد 60
31126 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران زن / مرد 60
31127 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
31128 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن / مرد 40
31129 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن / مرد 20
31130 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک زن / مرد 40
31131 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
31132 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر زن / مرد 15
31133 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب زن / مرد 10
31134 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق زن / مرد 30
31135 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی زن / مرد 15
31136 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
31137 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15
31138 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
31139 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
31427 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معدن زن / مرد 40
31428 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معدن زن / مرد 10
35735 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد زن / مرد 4
35736 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن / مرد 4
35737 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن / مرد 8
35738 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35738 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35739 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گردشگری زن / مرد 4
35740 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
35741 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد زن / مرد 1
35742 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن / مرد 1
35743 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن / مرد 3
35744 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35744 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35745 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گردشگری زن / مرد 1
35746 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن / مرد 2