دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30095 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار زن 27
30096 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها زن 35
30097 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر زن 27
30098 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک زن 32
30099 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 18
30100 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 27
30101 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران زن 28
30102 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 18
30103 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی مکانیک زن 28
30104 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار زن 10
30105 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها زن 12
30106 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر زن 10
30107 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک زن 15
30108 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 9
30109 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 10
30110 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران زن 12
30111 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 9
30112 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی مکانیک زن 12
35292 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 4
35293 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 3
35294 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 2
35295 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 7
35296 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 3
35297 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 3 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35298 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 3
35299 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
35300 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 2
35301 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 1
35302 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 1
35303 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی زن 12 (پذیریش در نیمسال دوم)
35304 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 3
35305 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 1
35306 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 2
35307 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35308 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 1
35309 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم)