دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه رازی - کرمانشاه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31617 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40
31618 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31619 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31620 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31621 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 20
31622 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
31623 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31624 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 20
35417 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد زن / مرد 30
35418 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام زن / مرد 9
35419 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 21
35420 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 12
35421 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن / مرد 36
35422 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض زن / مرد 36
35423 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 12
35424 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن / مرد 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35425 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 9
35426 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 9
37104 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37105 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37198 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37199 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37199 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37461 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37464 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37465 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37467 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37672 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37673 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37674 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37675 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه