دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و استان کرمانشاه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31617 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40
31618 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31619 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31620 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31621 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 20
31622 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
31623 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31624 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 20
35417 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد زن / مرد 30
35418 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام زن / مرد 9
35419 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 21
35420 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 12
35421 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن / مرد 36
35422 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض زن / مرد 36
35423 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 12
35424 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن / مرد 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35425 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 9
35426 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 9
32652 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 44 ندارد. دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی
32652 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 44 ندارد. دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی
32653 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 44 (پذیریش در نیمسال دوم) ندارد. دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی
32653 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 44 (پذیریش در نیمسال دوم) ندارد. دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی
32654 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی مرد 34
32654 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن 34
32655 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی مرد 25
32655 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن 25
32656 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی زن / مرد 25
32657 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 40
32657 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 40
32658 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32658 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32659 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32659 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32660 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن 15
32660 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15
32661 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هسته ای زن / مرد 20
32662 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی مرد 25
32662 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن 25
32663 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی زن / مرد 30
32664 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 22
32665 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32665 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32666 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 20
32667 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32668 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن 15
32668 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری مرد 15
33139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فیزیوتراپی زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
33139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فیزیوتراپی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
33140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردرمانی زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
33140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردرمانی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی همدان خواهد بود. باشد.در صورت عدم کسب مجوز فوق، محل تحصیل تحصیل پذیرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می علوم پزشکی(حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم)،محل صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاههای
35865 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16 ندارد. دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی
32678 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32678 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
36507 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمتی سه برابر طول دوره نحصیل در شهرستان دهگلان
36508 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مریوان
36509 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کامیاران
36510 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دیواندره
36511 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سقز
36512 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بانه
36513 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سنندج و مناطق تابعه
36526 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گیلانغرب بخشهای مرکزی و گواور(سوخور و سرمست)
36526 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گیلانغرب بخشهای مرکزی و گواور(سوخور و سرمست)
36527 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دالاهو بخش کامران بیگ رضایی - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
36528 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اسلام آباد غرب بخش مرکزی - دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی ندارد.
36529 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ثلاث باباجانی بخش مرکزی ازگله - دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی ندارد.
36530 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان قصر شیرین بخش مرکزی و سومار- دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی ندارد.
36531 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان پاوه بخش نوسود
36531 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان پاوه بخش نوسود
36532 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرپل ذهاب بخش مرکزی و بخش بزمیرآباد ( گرده نو)
36532 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سرپل ذهاب بخش مرکزی و بخش بزمیرآباد ( گرده نو)
36533 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دالاهو بخش ریجاب- دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی ندارد.
36534 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دالاهو بخش گهواره- دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه هیچگونه تعهدی ندارد.
37104 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37105 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37198 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37199 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37199 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37461 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37464 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37465 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37467 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37672 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37673 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37674 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37675 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37763 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
37764 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
37765 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
47531 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان هرسین محل خدمت هرسین
47532 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسلام آباد غرب محل خدمت اسلام آباد
47533 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان پاوه محل خدمت باینگان
47534 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان هرسین محل خدمت بیستون
47535 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان پاوه محل خدمت پاوه (اورامانات )
47536 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ثلاث باباجانی محل خدمت ثلاث باباجانی
47537 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان جوانرود محل خدمت جوانرود
47538 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسلام آباد غرب محل خدمت حمیل
47539 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان صحنه محل خدمت دینور
47540 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان روانسر محل خدمت روانسر
47541 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سرپل ذهاب محل خدمت سرپل ذهاب
47542 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سنقر محل خدمت سنقرکلیایی
47543 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان صحنه محل خدمت صحنه
47544 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قصرشیرین محل خدمت قصرشیرین
47545 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 1
47546 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 2
47547 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 3
47548 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دالاهو محل خدمت کرندغرب
47549 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کنگاور محل خدمت کنگاور
47550 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دالاهو محل خدمت گهواره
47551 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان گیلانغرب محل خدمت گواور
47552 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان گیلانغرب محل خدمت گیلانغرب
47553 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت ماهیدشت
47563 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان هرسین محل خدمت هرسین
47564 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان گیلانغرب محل خدمت گیلانغرب
47565 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کنگاور محل خدمت کنگاور
47566 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دالاهو محل خدمت گهواره
47567 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسلام آباد غرب محل خدمت اسلام آباد
47568 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان پاوه محل خدمت پاوه (اورامانات )
47569 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ثلاث باباجانی محل خدمت ثلاث باباجانی
47570 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان جوانرود محل خدمت جوانرود
47571 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسلام آباد غرب محل خدمت حمیل
47572 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان روانسر محل خدمت روانسر
47573 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سرپل ذهاب محل خدمت سرپل ذهاب
47574 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان سنقر محل خدمت سنقرکلیایی
47575 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قصرشیرین محل خدمت قصرشیرین
47576 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 1
47577 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 2
47578 تربیت معلم روزانه پردیس شهید صدوقی کرمانشاه کرمانشاه آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 3
38486 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
38753 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 15
38754 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 18
38755 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
32669 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 5
32669 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 5
32670 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32670 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32671 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5
32672 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5
32673 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هسته ای زن / مرد 5
32674 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32675 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 3
32676 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 5
32677 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن / مرد 5
32680 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32681 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن / مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32682 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32683 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32679 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32679 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)