دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه شهید باهنر - کرمان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31658 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن 46
31658 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 46
31659 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31660 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31661 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31662 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن 46 (پذیریش در نیمسال دوم)
31663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 46 (پذیریش در نیمسال دوم)
31664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31665 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
35494 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد زن / مرد 11
35495 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35496 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 11
35497 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 8
35498 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35499 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض زن / مرد 32
35500 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35500 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35501 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35502 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد زن / مرد 5
35503 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 5
35504 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 3
35505 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
37113 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37717 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37718 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37719 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37720 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان