دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32062 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی مرد 59
32062 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن 59
32063 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی مرد 16
32063 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی زن 16
32064 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر بهداشت عمومی زن / مرد 25
32065 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری مرد 60 (پذیریش در نیمسال دوم)
32065 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری زن 60 (پذیریش در نیمسال دوم)
32066 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32066 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32067 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32067 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32068 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم آزمایشگاهی مرد 23
32068 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم آزمایشگاهی زن 23
32069 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم تغذیه مرد 25
32069 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم تغذیه زن 25
32070 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی زن / مرد 28
32071 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مامایی زن 20
32072 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32073 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر هوشبری مرد 20
32073 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر هوشبری زن 20
32074 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32074 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
36144 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام حسین(ع)اهرم
36145 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز بهداشت شهرستان دیر
36146 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت شهرستان جم
36147 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت شهرستان دشتستان
36148 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت شهرستان گناوه
36149 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان بقیه الا شهرستان دیلم
36150 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشبکه یهداشت دشتی
36151 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امیرالمومنین شهرستان گناوه
36152 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت شهرستان کنگان
36153 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت عسلویه
36154 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت و درمان تنگستان
36155 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در یمارستان شهید گنجی برازجان
36156 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان دیر
36157 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان زینبیه خورموج
36158 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در بیمارستان امام خمینی شهرستان کنگان
36159 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم
36160 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت شهرستان دشتستان
36161 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت شهرستان دشتی
36162 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت تنگستان
36163 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شبکه بهداشت شهرستان گناوه
32075 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن / مرد 15
32076 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32076 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)