دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32405 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن 32
32405 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی مرد 32
32406 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی مرد 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
32406 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
32407 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان بهداشت عمومی زن / مرد 15
32408 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری مرد 30
32408 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن 30
32409 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32409 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32410 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32410 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32411 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15
32411 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی زن 15
32412 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32412 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی زن 20
32413 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15
32414 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی زن 17
32415 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32416 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری زن 20
32416 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری مرد 20
35857 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
32417 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن / مرد 10 تعهدی ندارد. دانشگاه نسبت به تأمین خوابگاه به دانشجویان شهریه پرداز
32418 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهدی ندارد. دانشگاه نسبت به تأمین خوابگاه به دانشجویان شهریه پرداز