دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32581 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی مرد 76
32581 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی زن 76
32582 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی مرد 13
32582 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی زن 13
32583 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی زن / مرد 22
32584 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن 30
32584 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری مرد 30
32585 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32585 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32586 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل مرد 16
32586 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن 16
32587 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 16
32587 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن 16
32588 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی مرد 23
32588 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن 23
32589 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه مرد 20
32589 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه زن 20
32590 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15
32591 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی زن 15
32592 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20
32593 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری زن 20
32593 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری مرد 20
32594 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32594 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35862 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
36073 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کاشان
36074 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در آران و بیدگل شهرستان کاشان
36075 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کاشان
36076 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در آران و بیدگل شهرستان کاشان
32595 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی زن / مرد 8
32596 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن 5
32596 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری مرد 5
32597 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32597 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
32598 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 4
32599 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 4
32600 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 10
32601 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه زن / مرد 5
32602 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 5
32603 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی زن 5
32604 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5
35882 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 3