دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32684 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی مرد 80
32684 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن 80
32685 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی مرد 19 (پذیریش در نیمسال دوم)
32685 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن 19 (پذیریش در نیمسال دوم)
32686 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی زن / مرد 20
32687 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری مرد 75
32687 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن 75
32688 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل زن 26
32688 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 26
32689 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32689 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن 20
32690 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن 25
32690 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه مرد 25
32691 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 14
32692 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32693 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری زن 17
32693 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری مرد 17
36543 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گالیکش
36544 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان رامیان-روستای شش آب
36545 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان مینودشت-دهستان دوزین
36546 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مراوه تپه
36547 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان کلاله-روستای قرانکی جنگل
36548 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان مراوه تپه بخش گلی داغ
36549 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان گنبد کاووس-روستای کرند
36550 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان آزاد شهر-روستای کاشیدار
36551 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان علی آباد کتول-روستای قره بلاغ
36552 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان گالیکش-روستای تنگراه
36553 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان مینودشت
37752 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
32694 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32694 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32695 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32696 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن / مرد 7
32697 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 4
32698 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن / مرد 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32699 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه