دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه اصفهان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33532 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ زن / مرد 25
33533 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی زن / مرد 20
33534 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا زن / مرد 35
33535 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن / مرد 40
33536 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی زن / مرد 30
33537 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 20
33538 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 25
33539 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم تربیتی زن / مرد 25
33540 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی زن / مرد 50
33541 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 25
33542 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه زن / مرد 20
33543 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 25
33544 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان عربی زن / مرد 20
33545 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره زن / مرد 20
33546 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ زن / مرد 15
33547 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی زن / مرد 15
33548 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا زن / مرد 20
33549 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن / مرد 30
33550 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی زن / مرد 5
33551 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 10
33552 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 15
33553 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم تربیتی زن / مرد 15
33554 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی زن / مرد 25
33555 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 20
33556 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه زن / مرد 15
33557 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 15
33558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان عربی زن / مرد 10
33559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره زن / مرد 15
35272 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 30
35273 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 24
35274 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 20
35277 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 14
35278 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35279 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 14
35280 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 14
35281 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 14
35282 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 20
35283 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 14
35284 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 14
35287 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 6
35288 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35289 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 2
35290 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
35291 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 8
37187 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان