دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33925 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ زن / مرد 25
33926 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 25
33927 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی زن / مرد 25
33928 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا زن / مرد 50
33929 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق زن / مرد 50
33930 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن 25
33930 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی مرد 25
33931 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 20
33932 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی زن 32
33932 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی مرد 32
33933 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 30
33934 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 30 پذیرفته شدگان این کد رشته علاوه برگذراندن 137 واحد باید 3 واحد درس روان خوانی و تجوید مقدماتی قران (فصیح خوانی) را به صورت پیشنیاز گذرانده و یا نمره قبولی ان را از مراکز معتبر ارایه کنند.
33935 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 40
33936 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 30
33937 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مددکاری اجتماعی زن / مرد 25
33938 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ زن / مرد 10
33939 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 10
33940 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی زن / مرد 15
33941 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا زن / مرد 25
33942 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق زن / مرد 20
33943 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن 10
33943 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی مرد 10
33944 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 10
33945 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی زن 8
33945 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی مرد 8
33946 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 10
33947 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 10 پذیرفته شدگان این کد رشته علاوه برگذراندن 137 واحد باید 3 واحد درس روان خوانی و تجوید مقدماتی قران (فصیح خوانی) را به صورت پیشنیاز گذرانده و یا نمره قبولی ان را از مراکز معتبر ارایه کنند.
33948 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 10
33949 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 10
33950 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مددکاری اجتماعی زن / مرد 15
35612 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد زن / مرد 26
35614 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 24
35615 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 20
35618 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 26
35619 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35619 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35620 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35621 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن / مرد 13
35622 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 13
35623 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد زن / مرد 14
35625 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 12
35626 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
35627 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 2
35628 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35628 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35629 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
35630 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن / مرد 8
35631 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 8
37126 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مددکاری اجتماعی زن 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37126 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مددکاری اجتماعی مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37496 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37497 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37498 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا زن / مرد 4 دانشگاه فردوسی مشهد
37500 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37504 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد - پذیرفته شدگان این کد رشته علاوه برگذراندن 731 واحد باید 3 واحد درس روان خوانی و تجوید مقدماتی قران (فصیح خوانی) را به صورت پیشنیاز گذرانده و یا نمره قبولی ان را از مراکز معتبر ارایه کنند.
37505 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 3 دانشگاه فردوسی مشهد
37506 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37641 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد