دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32335 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی مرد 75 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32335 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن 75 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32336 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی مرد 38 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32336 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن 38 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32337 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی مرد 26 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32337 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن 26 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32338 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان بهداشت عمومی زن / مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32339 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری زن 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32339 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32340 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32340 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32341 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32341 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32342 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32342 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32343 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32343 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32344 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم تغذیه مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32344 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم تغذیه زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32345 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32345 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32346 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مامایی زن 24 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32347 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32348 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32348 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری زن 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
35854 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36309 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) سلطانیه(مرکز سلامت روستایی گوزلدره)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان
36310 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) روستایی حصار شهرستان زنجان- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز سلامت
36311 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) ماهنشان(مرکز سلامت روستایی میانج)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان
36312 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان طارم(مرکز سلامت روستایی چورزق)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36313 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) ایجرود(مرکز سلامت روستایی اغولبیک)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان
36314 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابهر(مرکز سلامت روستایی دولت آباد)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36315 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خدابنده (مرکز سلامت روستایی اولی بیک)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36316 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) خرمدره(بیمارستان بوعلی سینا)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان
36317 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خدابنده (مرکز سلامت روستایی بولاماجی)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36318 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خدابنده (مرکز سلامت روستایی آقبلاغ)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36319 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان طارم(بیمارستان شهدا)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36320 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابهر(مرکز سلامت روستایی الگریز)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36321 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) روستایی سلطان اباد شهرستان زنجان- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز سلامت
36322 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خدابنده (بیمارستان امیرالمونین)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36323 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایجرود(بیمارستان ایثار)- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36324 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایجرود- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36325 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ابهر- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36326 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز سلامت روستایی شهرستان ماهنشان- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36327 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز سلامت روستایی شهرستان خدابنده- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36328 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مرکز سلامت روستایی شهرستان ابهر- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
36597 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در ستاد معاونت بهداشتی شهرستان ساوه- عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32349 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس
32350 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32351 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن / مرد 10 پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32352 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32353 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5 پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل
32354 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی - محل تحصیل