دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32153 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پزشکی زن 200
32153 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پزشکی مرد 200
32154 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی مرد 80
32154 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی زن 80
32155 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران دندانپزشکی مرد 45
32155 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران دندانپزشکی زن 45
32156 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران بهداشت عمومی زن / مرد 14 (پذیریش در نیمسال دوم)
32157 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 75
32157 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 75
32158 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32158 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32159 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 22
32159 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن 22
32160 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 22
32160 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن 22
32161 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ساخت پروتزهای دندانی زن / مرد 15
32162 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی مرد 12
32162 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی زن 12
32163 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 45
32163 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن 45
32164 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25
32165 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی مرد 17
32165 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی زن 17
32166 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 12
32167 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی زن 15
32168 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32169 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 25 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32170 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران بهداشت عمومی زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم)
32171 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 12
32171 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 12
32172 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32172 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32173 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی زن / مرد 2
32174 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن / مرد 5
32175 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی زن / مرد 8
32176 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 2
32177 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی زن 5
32178 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)