دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش شنوایی شناسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31812 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی شنوایی شناسی مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31812 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی شنوایی شناسی زن 12 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31902 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن 8
31902 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی مرد 8
31960 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی مرد 12
31960 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی زن 12
32003 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی مرد 10
32003 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی زن 10
32115 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی زن 10
32115 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی مرد 10
32162 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی مرد 12
32162 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی زن 12
32190 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی زن 15
32190 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی مرد 15
32450 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن 13
32450 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی مرد 13
32496 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی مرد 12
32496 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی زن 12
32880 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
32880 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی مرد 15 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
36094 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان داران
36095 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول تحصیل در شهرستان سمیرم
37756 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - عدم تعهد در ارایه خوابگاه
31922 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
32128 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی زن / مرد 2
32173 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی زن / مرد 2
32206 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی زن / مرد 5
32473 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
32512 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی زن / مرد 1
32907 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن / مرد 5 خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس