دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32756 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی مرد 35 محدودیت در ارایه خوابگاه
32756 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن 35 محدودیت در ارایه خوابگاه
32757 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی مرد 34 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در ارایه خوابگاه
32757 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن 34 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در ارایه خوابگاه
32758 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 19 محدودیت در ارایه خوابگاه
32758 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن 19 محدودیت در ارایه خوابگاه
32759 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی مرد 23 محدودیت در ارایه خوابگاه
32759 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی زن 23 محدودیت در ارایه خوابگاه
32760 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن / مرد 17 بدون خوابگاه
32761 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن / مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32762 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن 35 بدون خوابگاه
32762 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری مرد 35 بدون خوابگاه
32763 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32763 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32764 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 بدون خوابگاه
32764 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی اتاق عمل زن 15 بدون خوابگاه
32765 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15 بدون خوابگاه
32765 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 15 بدون خوابگاه
32766 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی مرد 18 بدون خوابگاه
32766 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن 18 بدون خوابگاه
32767 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی مرد 19 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32767 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن 19 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32768 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه زن 25 بدون خوابگاه
32768 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه مرد 25 بدون خوابگاه
32769 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 15 بدون خوابگاه
32770 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مامایی زن 20 بدون خوابگاه
32771 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 بدون خوابگاه
32772 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری مرد 18 *بدون خوابگاه
32772 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری زن 18 *بدون خوابگاه
35868 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 12 بدون خوابگاه
36134 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ملکشاهی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36135 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان دره شهر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36136 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبدانان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36137 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36138 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیروان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36139 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهلران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام
36554 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رومشکان
36555 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خرم آباد
36556 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بروجرد
36557 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دورود
36558 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان الیگودرز
36559 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان ازنا
36560 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نورآباد
36561 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کوهدشت
36562 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان الشتر
36563 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان پلدختر
36564 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دوره
36565 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دورود
36566 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان الیگودرز
36567 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ازنا
36568 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان کوهدشت
36569 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نورآباد
36570 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رومشگان
36571 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان نورآباد
36572 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دوره
32773 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 10 بدون خوابگاه
32774 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32775 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن / مرد 5 محدودیت در ارایه خوابگاه
32776 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 5 محدودیت در ارایه خوابگاه
32777 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32778 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 بدون خوابگاه
32779 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
32780 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 5 بدون خوابگاه
32781 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری زن / مرد 5 بدون خوابگاه