دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
32792 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی مرد 45
32792 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن 45
32793 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی مرد 44 (پذیریش در نیمسال دوم)
32793 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن 44 (پذیریش در نیمسال دوم)
32794 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی مرد 40
32794 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی زن 40
32795 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی مرد 24
32795 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن 24
32796 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 21
32797 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 35
32797 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 35
32798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی اتاق عمل مرد 23
32799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی اتاق عمل زن 23
32800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32801 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 25
32801 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی زن 25
32802 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 20
32803 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی مرد 15
32803 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی زن 15
32804 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 15
32805 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25
32806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری مرد 18
32806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن 18
35869 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16
36579 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نور - روستای چمستان
36580 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نوشهر روستای کجور
36581 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سوادکوه روستای آلاشت
36582 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل درشهرستان سوادکوه روستای کالیکلا
36583 تعهد وزارت بهداشت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بهشهر - روستای زاغمرز
32807 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن / مرد 6
32808 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن / مرد 4
32809 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 10
32809 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 10
32810 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32810 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
32811 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 5
32812 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 5
32824 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ساری
32825 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ساری
35891 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4